Wadi, wadi, wat?

Blog

Wat is een wadi? Door klimaatverandering krijgen we zowel langere droge periodes, als meer regen in korte tijd. Bij zo een hevige regenval stroomt het hemelwater de riolering in. Zonde! Een wadi helpt het regenwater vast te houden en je kunt er ook nog de biodiversiteit mee helpen.

Wadi is een Arabisch woord voor dal, seizoenale rivierbedding of woestijndal. In het Nederlands hebben we er een afkorting voor bedacht, Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi is een groene greppel in het stedelijk gebied die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Simpel gezegd is het een verlaging in het landschap om water op te vangen. Afhankelijk van het soort bodem en de stand van het grondwater blijft het daar nog een tijd ‘hangen’ zodat het beschikbaar is voor planten in en rond de wadi en zakt het langzaam naar het grondwater.


Wat doet een Wadi?

Wadi’s zijn een uitstekend middel om het stedelijke watersysteem te verbeteren. Een wadi houdt water vast, waarna het kan infiltreren in de ondergrond. Zo helpt de wadi niet alleen tegen wateroverlast maar bijkomend ook tegen droogte. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.


Hoe werkt een wadi?

Bij een wadisysteem stroomt het water van daken en wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi. Het meeste water in de wadi infiltreert naar de ondergrond. Daarna gaat het naar de bodem en kan het ook in het grondwater terechtkomen.


Waarom wadi?

  • Klimaatadaptatie: minder wateroverlast bij hevige korte regenbuien. Doordat het water opgevangen wordt in de wadi komt er minder regenwater in de rivieren terecht. Zo kunnen we bij hevige regenval de rivier temperen.
  • Hittestress: een wijk met een wadisysteem beschikt over een groenblauwe dooradering die kan helpen om hittestress te voorkomen.
  • Wateropgave: door de druk op riolen te verminderen zal er minder kans zijn dat deze overstromen. Wanneer riolen overstromen naar oppervlaktewater komt er veel stikstof in sloten en gemeente vijvers en kunnen vissen en andere dieren dood gaan.
  • Luchtkwaliteit: wateroppervlakken en vegetatie vlakken hebben een positieve werking op luchtkwaliteit en fijnstof binding.
  • Beplanting: met een wadi creëer je een ander microklimaat, zo heb je meer mogelijkheden voor beplanting.
  • Biodiversiteit: een wadi trekt andere planten en dieren aan en er staan planten die veel bijen en vlinders trekken.
  • Esthetiek: over het algemeen worden groen en water door bewoners als positief ervaren. Dat geldt ook voor wadisystemen. Een diverse beplanting zorgt voor een nog positiever oordeel.


Waarom liever geen regenwater in de riolering?

Bij zones zonder gescheiden rioleringsstelsel wordt het afvalwater en het regenwater niet gescheiden, maar samen in één buis vervoerd. Het nadeel van een dergelijk rioleringsstelsel is dat bij hevige regen het waterzuiveringsstation te zwaar belast is en het met regenwater verdunde afvalwater in waterlopen terecht komt, waardoor de waterkwaliteit daalt. In deze zones kan een wadi een deel van het regenwater vasthouden, waardoor de riolering minder belast is.

Beplanting bij een wadi

Een natuurvriendelijke wadi is beplant met vochtminnende planten en vraagt minder onderhoud dan een reguliere wadi waarvan het gras regelmatig gemaaid moet worden. De natuurvriendelijke wadi heeft als bijkomend voordeel dat de hoog opgaande vegetatie bijdraagt aan de stedelijke biodiversiteit. Gevarieerde beplanting zorgt voor een betere doorworteling van de bodem en een verhoging van de bodemactiviteit. Dan komen er bijvoorbeeld meer wormen, waardoor de bodem open blijft en het water makkelijker infiltreert. Bovendien trekken kruiden en bloemen ook bijen en vlinders aan.

Enkele voorbeelden van beplanting voor een wadi: