Beperken impact bemalingen

Blog

Tijdens de bouwwerken is een beperking nodig van de impact van grondwateronttrekkingen, ook gekend als een bemaling, die nodig zijn voor de realisatie van gebouwen. Op deze manier kunnen wij veel water besparen. Zo gaan wij bijvoorbeeld een slimme watermeter gaan plaatsen die ons proactief op de hoogte houdt zodat we direct kunnen ingrijpen in het geval van een lek, maar we doen nog meer.

Waterbesparing tijdens de bouwwerken

Op heel wat bouwwerven worden ondergrondse constructies gebouwd. Hiervoor moet eerst een bouwput worden uitgegraven, om een uitgraving te kunnen uitvoeren dieper dan het grondwaterpeil, is een bronbemaling nodig. Een bronbemaling zorgt ervoor dat het grondwaterpeil kunstmatig wordt verlaagd zodat de bouwwerken in droge omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. Tijdens deze verlaging zal er doorgaans een vrij groot volume grondwater moeten worden opgepompt. Aangezien het ondiepe grondwater in Vlaanderen al sinds enkele jaren erg laag staat, mede door de klimaatverandering, de toenemende verharding en de vele droge zomers, is het erg belangrijk dat we ook goed nadenken over een grondwaterbemaling en hoe we hier op een duurzame manier kunnen mee omgaan. Dit doen wij op 3 manieren:

  1. Het oppompen van grondwater beperken.
  2. Het opgepompt water terug de natuur in laten gaan door herinfiltratie.
  3. Het hergebruiken van opgepompt grondwater.

Praktijkvoorbeelden

Op de nieuwbouwprojecten Saffrou, Komet en Minerve hebben we deel van het bemalingswater ter beschikking gesteld aan derden, dit voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor het besproeien van het openbaar groen door de stadsdiensten, voor het vullen van regenwaterputten voor toiletspoeling, of simpelweg voor het vullen van een emmer of gieter door de buurt zelf. Zo konden de inwoners van Oudenaarde water aftappen op onze site Saffrou.

Het ter beschikking stellen van grondwater mag geen doel op zich worden. Het initiatief moet ook effectief een milieu-impact hebben. Spaarzaam omspringen met onze grondwaterreserves en manieren vinden om deze structureel aan te vullen, zal in de toekomst enkel maar belangrijker worden.