Terreinbezoek ecoloog Corridor op de Interescaut site

Blog

Bij Revive zijn we ervan overtuigd dat je iets terug moet geven aan de partij van wie je iets krijgt: de natuur. Zeker omdat we weten dat die natuur zo zwaar onder druk staat vandaag. Veel ecosystemen, die ons bovendien van voedsel, zuurstof, etc. voorzien, zijn aangetast of zelfs verdwenen. We willen uiteraard erger voorkomen en een omgekeerde beweging maken. Daarom houden we er zo goed mogelijk rekening mee voor, tijdens en na het herontwikkelen van onze sites. 

Interescaut en natuur

 

Bij de herontwikkeling van de Interescaut site in Schelle zal Revive bijzondere aandacht besteden aan de natuur. Het bedrijf Buiting Advies is deel van het ontwerpteam en geeft ecologische input op de plannen. Zij werken samen met Corridor, een ecologisch adviesbureau en samen adviseren ze Revive zodat we met ons ontwerp optimaal bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving.

Tijdens de zomer werd door een ecoloog van Corridor een terreinbezoek gedaan met als doel de aanwezigheid van gebouwbewonende vogels in kaart te brengen. Onderstaande vogels maken in alle waarschijnlijkheid in meer of mindere mate gebruik van de gebouwen:

Huiszwaluw

Met behulp van een warmtecamera werd afgeleid dat minstens 88 nesten op de gebouwen, in de bovenhoeken van de ramen, in gebruik zijn.

Huiszwaluw

Slechtvalk

Er werden zowel adulte als juveniele Slechtvalken vastgesteld. De vogels maken gebruik van de gebouwen als rustplek. De Slechtvalk, van oorsprong een rotsbewoner, broedt al sinds 1999 op de Electrabelsite. De voorbije jaren op een elektriciteitspyloon in een speciaal voor de Slechtvalk geplaatste nestbak. In 2023 kreeg het koppel 3 jongen.

Zwarte roodstaart

Tijdens het terreinbezoek foerageerde een fel alarmerend mannetje Zwarte roodstaart. Het is aannemelijk dat deze met een nest of jongen aanwezig was in het gebouw. Ook deze soort is van oorsprong een bewoner van rotsige terreinen, die zich heeft aangepast aan stedelijke omgevingen en daar in en op gebouwen broedt.

Zwarte roodstaart

Overige soorten:

 In de holte van één van de gebouwen bleek een koppel Kauwen te broeden. De kauw is een zeer algemene broedvogel die vaak in schouwen, muur- en boomholtes tot broeden komt.

Vleermuizen

Uit het terreinbezoek blijkt dat het aannemelijk is dat de Gewone dwergvleermuis van de gebouwen gebruikt maakt als verblijfplaats. De Gewone dwergvleermuis is onze meest algemene vleermuizensoorten en met een gewicht van amper ongeveer 5 gram tevens een van onze kleinste zoogdieren. De soort verblijft vooral in gebouwen, waar ze een plaatsje zoeken achter gevelbekleding, in spouwmuren, rolluikkasten,…

De Laatvlieger werd vier maal voorbijvliegend waargenomen. Er zijn echter geen zekere aanwijzingen dat deze soort gebruik maakt van de gebouwen als voorplantings- of rustplaats. De Laatvlieger is een van de grootste vleermuizen in België. Ze wonen in de spouwmuur, achter de betimmering, onder daklijsten en dakpannen of onder het lood rondom de schoorsteen.

Gewone dwergvleermuis