Komet buurtinformatie

Revive, de ontwikkelaar van Komet, tracht bruisende nieuwe buurten te creëren in het hart van de stad. We zijn er ons echter van bewust dat de creatie van deze nieuwe buurt overlast kan veroorzaken en dat u als buur heel wat vragen hebt over de werken.

Op deze pagina vindt u alle info terug over de huidige stand van zaken van de werf, alsook de contactgegevens bij vragen, onduidelijkheden of klachten over de werken.

(update 22 juni 2020)

Afbeelding Fases Met Straatnamen

DE WERKEN EN PLANNEN VAN KOMET

Start werken Fase I

Nadat er de voorbije maanden reeds enkele voorbereidende werken uitgevoerd werden op de site, volgen binnenkort de bouwwerken voor Fase I van Komet. Het bouwbedrijf Democo werd aangesteld als hoofdaannemer en is begin mei van start gegaan met deze werken. Er wordt gerekend op een termijn van 2 jaar om deze bouwwerken voor Fase I tot een einde te brengen. Deze termijn is echter indicatief! De voortgang van de werken is onderhevig aan heel wat factoren, zoals bvb. de Coronacrisis, alsook het weer ed.

Aangezien de bodem op de site in het verleden door de voormalige industriële activiteiten verontreinigd is geraakt, wordt in combinatie met de grondwerken van de eerste bouwfase een bodemsanering uitgevoerd. Er is in het verleden al gesaneerd door de vorige eigenaar van de site. Nu zal echter de eerste actieve sanering van Revive plaatsvinden om de ondergrond geschikt te maken voor een bestemming als woonwijk.

De graafwerken worden uitgevoerd door de erkend saneringsaannemer Aertssen NV. De vervuilde grond zal nadien afgevoerd worden naar een grondrecyclagecentrum voor verwerking. De erkend bodemsaneringsdeskundige Witteveen & Bos zal toezicht houden op de goede uitvoering van de bodemsaneringswerken.

De bodemsanering bestaat hoofdzakelijk uit een uitgraving van de verontreinigde gronden. Deze gronden worden selectief ontgraven, tijdelijk op de site gestockeerd en uiteindelijk afgevoerd naar een erkend grondreinigingscentrum. De erkend bodemsaneringsdeskundige zal na de uitgraving stalen nemen van de bodem om te controleren of de verontreinigde grond voldoende is verwijderd in functie van het latere gebruik van de site.

In kader van de bodemsanering, maar ook voor de latere graafwerken (zie verder), is er een verlaging of bemaling van het grondwater voorzien om gronden op grotere diepte te kunnen uitgraven. Aangezien het grondwater op bepaalde plaatsen ook is verontreinigd, zal er een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie worden geplaatst. De tijdelijke waterzuiveringsinstallatie wordt door Sodecon bvba geplaatst en onderhouden.

De graafwerken in kader van de bodemsanering kunnen overdag soms geurhinder met zich meebrengen. Tijdens de ontgraving van de verontreinigde grond kan namelijk soms een olie- of solventgeur vrijkomen. Het waarnemen van een geur hoeft op zich niet te wijzen op een risico. Tijdens de uitgraving zal de bodemsaneringsdeskundige luchtmetingen uitvoeren ter controle van de luchtkwaliteit in de omgeving. Indien nodig zullen de nodige maatregelen worden getroffen opdat er geen gezondheidsrisico’s optreden.

Op sommige plaatsen in de bodem werden asbestfragmenten aangetroffen. Deze asbesthoudende gronden zullen ook gesaneerd worden. De aanpak van deze asbestsanering zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de FOD WASO. Bij graven in asbesthoudende gronden zullen maatregelen worden getroffen om stofvorming te vermijden.

Zoals wettelijk verplicht zullen er tijdens de saneringswerken ook luchtmetingen worden uitgevoerd door een erkend asbestlabo ter controle op de aanwezigheid van asbestvezels in de omgevingslucht. Ter hoogte van de saneringszone zullen de arbeiders een wegwerpoverall (tyvek) en een stofmasker dragen.

Bijlage 12 Ferrariskaart

Graafwerken en archeologisch onderzoek

Het uitgraven van de bouwput is de eerste stap van de bouwwerken. De propere grond die wordt ontgraven uit de bouwput, zal grotendeels worden gerecupereerd om de bodemsaneringsputten op te vullen en het terrein te nivelleren. De resterende overtollige grond zal worden afgevoerd of wordt gerecupereerd voor de volgende bouwfase.

Tijdens het uitgraven van de bouwput nabij de Koningin Astridlaan onderzoeken we of er nog archeologisch waardevolle elementen in de ondergrond te vinden zijn. Op basis van het archeologisch vooronderzoek (door Monument Vandekerckhove NV) bestaat de kans dat er een deel van een bastion van de oude vesting van Mechelen in het projectgebied stond (zie figuur).

De archeologische begeleiding zal in principe in de week van 29 juni opstarten.

Funderingsplaat

Funderingsplaat

In de periode juni/juli zal de aannemer de funderingen van de ondergrondse parking in de groene zone (zie figuur) uitvoeren, om vervolgens begin juni de funderingsplaat te storten. In augustus/september zal de aannemer de funderingen van de ondergrondse parking uitvoeren in de zone die rood gekleurd is (zie figuur). Deze zone bestaat uit een parking van 2 niveau’s. De plaat op het niveau -2 is voorzien om half september uit te voeren en deze op de -1 is gepland rond half oktober.

Werfverkeer

Al het werfverkeer zal verlopen via de Koningin Astridlaan. Een uitzondering hierop is echter dat sommige leveringen zullen plaatsvinden via de Auwegemvaart. Dit is specifiek voor de Blokken III en IV, omdat deze in de loop van het traject soms moeilijker toegankelijk zullen zijn. Dit is in toestemming van de stad Mechelen. De Auwegemvaart blijft wel toegankelijk voor fietsers.

Stroomgroep

Begin mei werd er een stroomgroep op de site geplaatst. Deze staat centraal op de site en draait 24/24. Wanneer Fluvius terug opstart, komt er een tijdelijke HS-cabine en zal de stroomgroep afgevoerd worden. Hoofaannemer Democo heeft de stilste groep besteld, maar het is helaas onvermijdelijk dat een stroomgroep lawaai maakt. Dit kan dus voor enige hinder zorgen.

Hebt u vragen, opmerkingen, klachten,... over de werken op Komet? Dan kan u ons bereiken via komet@revive.be of op het nummer 09 395 50 20.


Hebt u het gevoel dat u niet gehoord wordt? Dan kunt u altijd terecht bij de Revive Ombuds. Alle informatie hiervoor vindt u op de Revive-Ombuds-pagina.